De Natuurbron.com

Algemen Voorwaarden

 • De Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de Nederlandse regelgeving. De klant verplicht zich middels het intakeformulier relevante informatie aan de Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de klant in alle fasen van de behandeling.
 • De klant heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De klant verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de klant t.b.v. het dossierverstrekte gegevens.
 • De klant mag opnamen maken van de sessies na dit te hebben aangegeven bij de therpeut. Dit materiaal blijft echter eigendom van de natuurgeneeskundig therapeut en mag der halve enkel voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden en nimmer gedeeld of gepubliceerd worden met derden.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich op wens van de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.